ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਪਲਾਇਰ
Whatsapp/Tel: +86135-1090-7401| ਈ - ਮੇਲ: lucy@monkong.net
EnglishالعربيةFrançaisDeutschItalianoPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăEspañol
 ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ

Angel of water colon hydrotherapy machine

» ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਪੂਰਕ

  • ਨਿਰਧਾਰਨ

  Angel of water colon hydrotherapy machine

  Angel of water colon hydrotherapy machine

  The History Behind Angel of Water Colon Hydrotherapy Machine

  The Angel of Water Colon Hydrotherapy Machine was first introduced in the US market in 1999. It was designed by a medical doctor named Dr. Theresa Dale who had years of experience in the field of natural medicine. She wanted to create a machine that would provide a more comfortable and efficient way to cleanse the colon.

  How Does It Work?

  The Angel of Water Colon Hydrotherapy Machine works by gently infusing warm, purified water into the colon through a small disposable tube. The water helps to soften and loosen any impacted fecal matter, which is then expelled from the colon through the same tube. The entire process is painless and takes between 30 ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ.

  Angel of water colon hydrotherapy machine

  The Advantages of Using Angel of Water Colon Hydrotherapy Machine

  • Improves Digestion: The machine can improve digestion by removing unwanted waste and toxins from the colon, which can lead to better nutrient absorption and more efficient digestion.
  • Promotes Healthy Bowel Movements: It can help to improve bowel movements by regulating the amount of water in the colon and reducing constipation.
  • Boosts Energy Levels: Cleansing the colon can help to increase energy levels and reduce feelings of fatigue.

  Steps Involved in the Procedure

  The procedure involves the following steps:

  1. You will be asked to lie down on a comfortable table.
  2. A small disposable tube will be inserted into your rectum.
  3. Purified water will be gently infused into your colon through the tube.
  4. Your therapist will monitor the water temperature and pressure to ensure your comfort.
  5. The water will help to flush out any unwanted waste and toxins from your colon.
  6. You will remain on the table for a few minutes to allow your body to expel the waste and toxins.
  7. You will be able to get dressed and resume your daily activities.

  Who Needs Angel of Water Colon Hydrotherapy Machine?

  The Angel of Water Colon Hydrotherapy Machine is suitable for anyone who wants to improve their colon health and overall well-being. It is especially beneficial for individuals who suffer from constipation, irritable bowel syndrome, or other digestive issues.

  The Applications of Angel of Water Colon Hydrotherapy Machine

  The Angel of Water Colon Hydrotherapy Machine is widely used in the following industries:

  1. Natural Medicine: The machine is often used by natural health practitioners to help cleanse the colon and promote better digestion.
  2. Beauty and Spa Industry: The machine is also used in beauty and spa centers as a way to detoxify the body and promote healthy skin.
  3. Weight Loss Programs: The machine can be used as part of a weight loss program to help eliminate toxins and promote healthy weight loss.

  Angel of water colon hydrotherapy machine

  What is colon hydrotherapy?

  Colon hydrotherapy is a natural health practice aimed at cleaning the colon and removing waste material and toxins from the body. This process involves the use of a colon hydrotherapy machine, which delivers water into the colon to flush out any accumulated waste.

  How often should you do colon hydrotherapy?

  The frequency of colon hydrotherapy sessions depends on factors such as your overall health, diet, and lifestyle. Experts recommend that you do not exceed two sessions per week, as too much of anything can be harmful to your body.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

  The cost of a single colon hydrotherapy session varies depending on several factors such as location, the experience of the practitioner, and the duration of the session. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, you can expect to pay between $60 ਨੂੰ $150 ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਸ਼ਨ.

  What is a colonic?

  A colonic is simply another term used to describe colon hydrotherapy. The procedure involves the use of a specialized machine to flush out the large intestine and improve overall digestive health.

  How to clean out your system of poop?

  The best way to clean out your colon is through colon hydrotherapy. However, you can also improve your digestive health by eating a high-fiber diet, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, and adding probiotics to your diet.

  Angel of water colon hydrotherapy machine

  How to clean your bowels fast?

  If you need to clean your bowels fast, you can try a colon cleanse procedure like colon hydrotherapy. However, you should always consult a healthcare professional before embarking on any form of colon cleanse or detox program.

  What is Gut Cleansing?

  Gut cleansing is the process of removing toxins and waste from the digestive tract. This can be done through dietary changes, supplements, and other natural remedies. The goal of gut cleansing is to improve digestion, boost energy, and promote overall health.

  How to Completely Cleanse Your Gut?

  To completely cleanse your gut, you may need to make some dietary changes and consider adding supplements or natural remedies. Some tips for cleansing your gut include:

  • Eating more fiber-rich foods like fruits, vegetables, and whole grains
  • Drinking plenty of water to stay hydrated
  • Avoiding processed and junk foods
  • Taking a probiotic supplement or eating probiotic-rich foods like yogurt and kefir
  • Using herbal remedies like aloe vera and marshmallow root to soothe the gut

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ??

  Colon hydrotherapy is a type of colon cleanse that involves flushing the colon with water. During a colonic, a small tube is inserted into the rectum, and warm water is gently pumped into the colon. The water helps loosen and remove waste and toxins from the colon.

  How is Colonic Irrigation Done?

  Colonic irrigation, ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ, is done by a trained practitioner in a clinic or spa. During the procedure, the practitioner will insert a small tube into the rectum and begin pumping warm water into the colon. The water is then drained out, along with waste and toxins from the colon. The process usually takes around 45 minutes to an hour.

  Angel of water colon hydrotherapy machine

  How to Flush My Colon?

  If you’re interested in flushing your colon at home, there are some natural remedies you can try. These include:

  • Drinking plenty of water to stay hydrated
  • Eating more fiber-rich foods like fruits, vegetables, and whole grains
  • Taking an herbal laxative like senna or cascara sagrada
  • Trying an enema kit

  Conclusion

  Cleansing your gut and colon can help improve digestion, boost energy, and promote overall health. Colon hydrotherapy is one way to achieve this, but there are also natural remedies you can try at home. If you’re interested in learning more about colon hydrotherapy, we are a professional colon hydrotherapy machine manufacturer, and our products are available for delivery worldwide. Contact us through email at lucy@colonhydrotherapymachine.org, WhatsApp at +86135.1090.74.01, or leave us a message to become a local distributor or reseller.

  Angel of water colon hydrotherapy machine

  ਮਾਈਕੋਂਗ ਮੋਨਕੋਨ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.


  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ