ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਪਲਾਇਰ
Whatsapp/Tel: +86135-1090-7401| ਈ - ਮੇਲ: lucy@monkong.net
EnglishالعربيةFrançaisDeutschItalianoPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăEspañol
 ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ

ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

» ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

 • ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਟੈਗਸ:
  ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਪੂਰਕ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਪੜਤਾਲ
  • ਨਿਰਧਾਰਨ

  ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

   

  1. How much weight can you lose with a colon hydrotherapy?

  While colon hydrotherapy can help you eliminate waste and toxins from your body, it is not a weight loss solution. The amount of weight loss will depend on the person’s diet, exercise, and lifestyle.

  2. How can I clean my colon?

  You can clean your colon naturally by eating a high-fiber diet, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ. You can also try colon cleansing supplements and enemas.

  3. What is a colonic?

  A colonic is a type of colon hydrotherapy that uses a bowel irrigation system to flush the colon with water. It is typically performed by a professional colonic therapist.

  4. ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕੀ ਹੈ?

  The most effective colon cleanse will depend on the individual’s needs and preferences. Some popular options include herbal supplements, enemas, and colon hydrotherapy.

  5. How to flush stomach?

  To flush the stomach, you can try drinking warm water with lemon juice or apple cider vinegar. You can also try consuming fruits and vegetables that are high in fiber and water content.

  6. What to eat before a colon hydrotherapy session?

  It is recommended to eat a light meal consisting of fruits, vegetables, and whole grains before a colon hydrotherapy session. Avoid heavy, greasy, or processed foods.

   

  ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

  7. How to get rid of intestinal sludge?

  To get rid of intestinal sludge, you can try drinking plenty of water, consuming high-fiber foods, ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ. You can also try colon cleansing supplements or colon hydrotherapy.

  8. What’s the best colon cleanse?

  The best colon cleanse will depend on the individual’s needs and preferences. Some popular options include herbal supplements, enemas, and colon hydrotherapy.

   

  The History of Colonic Hydrotherapy Machines

  Colonic hydrotherapy, also known as colon cleansing or colonic irrigation, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. People have used enemas and laxatives to cleanse their colon as a way to improve their health and digestion. The first colonic hydrotherapy machine was invented in the 1920s, and it has since been improved to be more efficient, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, and comfortable.

  How Colonic Hydrotherapy Machines Work

  The machine is connected to a tube that is inserted into the rectum. ਗਰਮ, filtered water is then circulated into the colon, and waste materials are eliminated through the tube. This is repeated several times during the session, and it can take up to an hour to complete. The process is gentle and painless, and it can leave you feeling refreshed and rejuvenated.

  The Selling Points of Colonic Hydrotherapy Machines

  The machine is a safe and effective way to cleanse the colon and improve digestion. It can help to alleviate constipation, ਫੁੱਲਣਾ, and other digestive issues. It can also promote weight loss and detoxification. The machine is easy to use and can be done in the comfort of your own home. It is also a cost-effective solution compared to regular visits to a colonic hydrotherapy clinic.

  The Steps to Using a Colonic Hydrotherapy Machine

  1. Preparing the machine and filling it with warm, filtered water.

  2. Inserting the nozzle into the rectum.

  3. Turning on the machine and allowing the water to circulate into the colon.

  4. Relaxing and allowing the waste to be eliminated through the tube. 5. Repeating the process several times until the session is complete.

  ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

  Who Needs Colonic Hydrotherapy Machines?

  Anyone who is looking to improve their digestion, eliminate toxins, or promote weight loss can benefit from using a colonic hydrotherapy machine. It is especially useful for people who suffer from constipation, ਫੁੱਲਣਾ, or other digestive issues. It can also be helpful for people who are on a detox or weight loss program.

  The Applications of Colonic Hydrotherapy Machines

  1. Health and Wellness Centers: Colonic hydrotherapy machines are commonly used in health and wellness centers as a way to promote digestive health and detoxification. 2. Home Use: Colonic hydrotherapy machines are also available for home use, allowing people to cleanse their colon in the comfort of their own home. 3. Spa Services: Some spas offer colonic hydrotherapy as part of their detox and wellness programs. 4. Medical Clinics: Colonic hydrotherapy machines are used in medical clinics as a way to prepare patients for colonoscopies or other medical procedures. 5. ਵਿਕਲਪਕ ਦਵਾਈ: Colonic hydrotherapy is considered a form of alternative medicine and is sometimes used as a complementary therapy for certain conditions. For more information about colonic hydrotherapy machine price, software or any other related topic, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਵਟਸਐਪ, or leave a message. We are always happy to help.

  What is Colon Cleanse?

  Colon cleanse is a process of removing toxins and wastes from the colon, which is the large intestine that plays a crucial role in digestion and absorption. It is done to improve overall health and prevent various health issues that are caused due to a toxic gut.

  How Do You Get a Colon Cleanse?

  There are different ways to get a colon cleanse. You can opt for colonic irrigation, colon hydrotherapy session or perform hydrotherapy at home. Colon hydrotherapy machines are also available in the market that you can use under professional guidance.

  What is Colonic Irrigation?

  Colonic irrigation is a type of colon cleanse that involves flushing the colon with large amounts of water using a tube inserted in the rectum. It is performed by a professional therapist in a clinical setting.

  What is Colon Hydrotherapy Session?

  Colon hydrotherapy session is also a type of colon cleanse that is done using a special machine that pumps warm water into the colon, flushing out the toxins and wastes. It is more gentle and comfortable than colonic irrigation and can be done in a spa or clinic.

  How to Perform Hydrotherapy at Home?

  If you want to perform hydrotherapy at home, you can use an enema kit or a home colon hydrotherapy machine. However, it is recommended to get guidance from a professional therapist before trying it at home.

  ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

  What Cleanses Your Intestines Out?

  Foods that are rich in fiber, probiotics, and enzymes help to cleanse your intestines naturally. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, herbal teas, and fresh juices also flush out the toxins from your body.

  What is Good to Clean Out Your Intestines?

  Fruits, vegetables, whole grains, legumes, nuts, and seeds are good to clean out your intestines. Supplements like psyllium husk, magnesium, and probiotics also help in promoting gut health.

  What is Colon Cleansing?

  Colon cleansing is a process of removing toxins, wastes, ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ. It improves the digestive system’s efficiency and promotes overall health and well-being.

  What to Do to Cleanse Your Gut?

  To cleanse your gut, you need to eat a healthy diet, drink plenty of water, and exercise regularly. You can also try different colon cleanse methods like colonic irrigation, colon hydrotherapy, and hydrotherapy at home.

  ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

  ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

  If you’re looking for a colon hydrotherapy machine, we’re here to help. We are a professional manufacturer and sell our products globally. For more information about our products, becoming a distributor, or any other queries, contact us on EMAIL: lucy@colonhydrotherapymachine.org or WHATSAPP: 86135.1090.74.01.

  ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

  ਮਾਈਕੋਂਗ ਮੋਨਕੋਨ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.


  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ