ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਪਲਾਇਰ
Whatsapp/Tel: +86135-1090-7401| ਈ - ਮੇਲ: lucy@monkong.net
EnglishالعربيةFrançaisDeutschItalianoPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăEspañol
 ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ

ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ ਦੇ ਲਾਭ

» ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

 • ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ ਦੇ ਲਾਭ

  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਟੈਗਸ:
  ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਪੂਰਕ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਪੜਤਾਲ
  • ਨਿਰਧਾਰਨ

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ ਦੇ ਲਾਭ

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

   

  Machine Hydrotherapy Colon Specification

  Air pressure: 860hPa~1060hPa
  Continuous running time: 8 hours
  Liquid flow rate: Maximum 2L/min
  Water temperature range: 10~40°C±2°C
  Water filtration precision: up to 1um
  UI display: double LCD screen
  Noise: less than 65dB
  Consumption: disposable catheter
  Power consumption: 1650 watts
  Package size: 260 X 72 X 220 CM
  Power Specifications: AC220V/50Hz or AC110V/60Hz

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

  Item Name Data
  Power /
  Voltage 220V±22V
  Frequency 50Hz±1 Hz
  Running Environment /
  Environment Temperature 10℃~ 40℃
  Relative Humidity 30%~75%
  Barometric Pressure 860hPa~1060hPa

  Continuous Running Time

  8 hours
  Total power ≤1600w
  Liquid Flow ≥2L/min
  Water Temperature Range 10~40℃±2℃
  Time Range 0-any data(S)
  Filtered Water Accuracy 1um
  Machine Noise ≤65db
  Consumables Disposable Catheter

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

  Machine Hydrotherapy Colon Introduction

  800C is the latest model of colon hydrotherapy machine. It is open system. The machine has all the functions of a hydrotherapy machine, both for the client and the operator.

   

  For the client, he can control the start and stop of the machine just by lying on the machine. He can see the faeces flushing away through the screen in front of him.

  For the operator, he can operate the machine simply by pressing the touch screen.

   

  The machine runs completely automatically. After setting the time on the touch screen and pressing start, the operator does not need to operate the machine again.

  The customer can control the start and stop by using the side buttons.

  Typically used in spa centres or wellness centres.

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

  Machine Hydrotherapy Colon Working Guidelines

  The water is first treated by a filtration unit, which mineralises the tap water and filters it into small molecules of activated water, to which trace elements required by the human body can be added. The filtered mineral water is heated to 37°C using a heating unit. The water is then injected into the body’s colon via the included hydrotherapy head. The water will dilute and dissolve the waste in the colon. At the same time the water will stimulate peristalsis in the intestines to expel the waste mixture from the body. Ultimately this creates an ecological balance within the body. Its natural ecological characteristics are a new type of treatment that combines therapy, rehabilitation and health care.

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

  Product Machine Hydrotherapy Colon Benefits:

  Lubricates the bowel and defecates:

  Combined with minerals and warm water, it will increase lubrication of the intestines. This will stimulate bowel movements and create a bowel reflex. Regular use of this machine will alleviate bowel problems. Consistent use of this machine will completely ensure the normal functioning of the colon.

  Detoxification and Beauty:

  Cleansing and purifying the colon will flush out fermented and harmful substances from the faeces. This keeps the colon healthy. Symptoms such as dry skin, pigmentation, dullness and acne will disappear naturally.

  Lose weight and stay slim

  The machine regulates the environment of the digestive system and can regulate metabolic disorders to achieve balance. On the other hand, cleansing the colon can prevent the small intestine from forcibly absorbing substances, which has obvious effect on waist and abdomen weight loss.

  Purify blood

  The machine removes toxins from the intestines and effectively improves the cleanliness of the peripheral blood. Based on the blood circulation system, it gradually removes toxins from the blood. Therefore the treatment has a positive effect on lowering blood pressure, blood fat, blood acid and blood sugar.

  Enhancement of immunity

  Effectively removes internal toxins from the body and reduces the burden of life. Relying on the body’s self-balancing system, it can

  Delay the aging of the body and repair the unbalanced body. Finally enhance the body’s immunity, disease resistance and the body’s initiative to repair.

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

  Product Machine Hydrotherapy Colon features:

  1.Automatic control. Patients are able to operate by themselves. There is no need for others to accompany. It preserves the patient’s privacy properly.

  2.Touch screen operation, 2 screens display. 1 for the patient to watch the operation and 1 for the doctor to operate and print the result.

  3.The colon catheter is disposable. Guaranteed for one time use. Open the new one and destroy it after face-to-face use.

  4.The hydrotherapy bed is designed after scientific research and has a drainage port. With this bed, patients can defecate freely. The bed is convenient, comfortable, painless, no leakage and odourless.

  5.Low voltage operation. With 2 layers of water, temperature and pressure are automatically controlled by computer. This can keep safe operation.

  6.With dosing device, suitable for dosing to the colon after cleaning the colon.

   

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

  What is Gut Cleansing?

  Gut cleansing involves removing toxins and waste from the digestive system. It is done to promote overall health and prevent diseases.

  What’s the Best Gut Cleanse?

  The best gut cleanse is one that is tailored to your specific needs. Consult with a health professional to determine the best approach for you.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਹੈ??

  Colon hydrotherapy is a procedure that involves flushing out the colon with water to eliminate waste and toxins. This is done using specialized equipment.

  What is Colonic Irrigation Hydrotherapy?

  Colonic irrigation hydrotherapy is another name for colon hydrotherapy. It involves the same procedure of flushing out the colon with water to eliminate waste and toxins.

  What Means Colon Hydrotherapy?

  Colon hydrotherapy means flushing out the colon with water to eliminate waste and toxins. It is done using specialized equipment and is a popular form of gut cleansing.

  How to Do Colonic Hydrotherapy at Home?

  It is not recommended to do colon hydrotherapy at home as it can be dangerous if not done correctly. Always consult with a health professional before attempting any gut cleansing procedure.

  How to Completely Cleanse Your Gut?

  To completely cleanse your gut, you need to eliminate all processed foods and eat a diet rich in fruits, vegetables, and whole grains. Additionally, you can do a gut cleanse under the guidance of a health professional.

  How to Do an Intestinal Cleanse?

  An intestinal cleanse can be done by using natural remedies such as psyllium husk, bentonite clay, and activated charcoal. However, always consult with a health professional before attempting any gut cleansing remedies.

  How to Prep for Colon Hydrotherapy?

  To prep for colon hydrotherapy, you will need to follow a specific diet and drink plenty of water in the days leading up to the procedure. Your health professional will provide you with instructions on how to prepare.

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

  History of Machine Hydrotherapy Colon

  Machine hydrotherapy colon, also known as colonic irrigation, has been around for centuries. In ancient times, people believed that diseases were caused by toxins in the body, and colonic irrigation was used as a way to detoxify the body. ਅੱਜ, machine hydrotherapy colon is widely recognized as a safe and effective way to promote overall health and well-being.

  How Machine Hydrotherapy Colon Works

  Machine hydrotherapy colon uses a special machine to flush out the colon with water, which removes waste and toxins from the body. The machine uses a gentle stream of water to break up and flush out any build-up of waste and other harmful substances in the colon. This process helps to improve digestion, reduce inflammation, and improve overall health.

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ ਦੇ ਲਾਭ

  • Improved Digestion: One of the main benefits of machine hydrotherapy colon is improved digestion. By flushing out the colon, the body is better able to absorb nutrients from food, which helps to improve digestion and reduce bloating and constipation.
  • Detoxification: Another benefit of machine hydrotherapy colon is detoxification. By removing waste and toxins from the body, machine hydrotherapy colon helps to promote overall health and well-being.
  • Improved Immune System: Machine hydrotherapy colon can also help to boost the immune system by removing harmful toxins from the body and reducing inflammation.

  The Steps Involved in Machine Hydrotherapy Colon

  The process of machine hydrotherapy colon involves several steps, ਸਮੇਤ:

  • ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ: Before the procedure, a consultation will be conducted to determine whether machine hydrotherapy colon is right for the patient.
  • ਤਿਆਰੀ: The patient will be asked to prepare for the procedure by avoiding certain foods and drinks for a period of time before the procedure.
  • The Procedure: During the procedure, the patient will lie on a table while a tube is inserted into the rectum. Water will be introduced into the colon through the tube, and waste and toxins will be removed from the body.
  • Aftercare: After the procedure, the patient may need to take certain precautions to ensure proper healing. This may include avoiding certain foods and drinks for a period of time.

  Who Needs Machine Hydrotherapy Colon?

  Machine hydrotherapy colon is recommended for anyone who wants to improve their overall health and well-being. It is especially beneficial for those who suffer from digestive problems, such as bloating, constipation, and IBS.

  Application in Various Industries

  Machine hydrotherapy colon can be used in a variety of industries, ਸਮੇਤ:

  • Sports: Athletes can benefit from machine hydrotherapy colon as it helps to reduce inflammation and promote faster recovery from injuries.
  • Wellness: Machine hydrotherapy colon is a popular wellness treatment that is often used in spas and wellness centers.
  • ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ: Machine hydrotherapy colon is also used in healthcare settings to help patients with digestive problems, such as those suffering from IBS or Crohn’s disease.
  • ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

  What is Colon Cleanse?

  Colon cleanse is the process of removing toxins and waste products from the large intestine. It allows your body to eliminate harmful substances and promote digestive health. There are various methods of colon cleansing, including colon hydrotherapy, herbal supplements, and enemas.

  How Often Should You Do a Colon Cleanse?

  The frequency of colon cleanse can vary depending on your individual needs and lifestyle. Some people choose to do it once a year, while others prefer to do it more frequently. It’s essential to listen to your body and consult with a healthcare professional before starting any colon cleansing regimen.

  How to Clean Your Guts?

  There are natural ways to clean your guts, such as consuming a high-fiber diet, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ. Additionally, you can try herbal supplements or colon hydrotherapy to remove toxins and waste products from your gut.

  What Happens During a Colonic?

  A colonic is a type of colon hydrotherapy that involves flushing out the large intestine with warm water under controlled pressure. During the procedure, the therapist will insert a small tube into your rectum and irrigate your colon. The waste products are then expelled through the tube.

  How to Clean Your Large Intestine?

  You can clean your large intestine by following a healthy diet and lifestyle. Consuming foods that are rich in fiber, such as fruits, vegetables, and whole grains, can help promote regular bowel movements and prevent constipation. Additionally, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, exercising regularly, and avoiding processed foods can also support the health of your large intestine.

  How to Naturally Clean Your Bowels?

  There are several natural ways to clean your bowels, ਸਮੇਤ:

  • ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ
  • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
  • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ
  • Taking herbal supplements
  • Practicing yoga or other relaxation techniques

  What is a Colon Hydrotherapy Session?

  A colon hydrotherapy session is a type of colonic that involves flushing out the large intestine with warm water under controlled pressure. ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, the therapist will monitor your vital signs and adjust the pressure and temperature of the water as needed. The session typically lasts between 30 ਅਤੇ 60 ਮਿੰਟ.

  Conclusion

  Colon cleanse is an effective way to promote digestive health and remove toxins from your body. Whether you prefer a natural approach or a more intensive method, there are various options available to suit your individual needs. Remember to consult with a healthcare professional before starting any colon cleansing regimen.

  Contact Us

  ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ, and we offer worldwide delivery of our products. If you would like to become a local distributor or reseller, please contact us via EMAIL: lucy@colonhydrotherapymachine.org, WHATSAPP: +86135.1090.74.01, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ.

   

  ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ

   

   

  ਮਾਈਕੋਂਗ ਮੋਨਕੋਨ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.


  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ