ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਪਲਾਇਰ
Whatsapp/Tel: +86135-1090-7401| ਈ - ਮੇਲ: lucy@monkong.net
EnglishالعربيةFrançaisDeutschItalianoPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăEspañol
 ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ

ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

» ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

 • ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਟੈਗਸ:
  ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਪੂਰਕ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲੋਨਿਕ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, libbe ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਯੰਤਰ , , , , , , , , , , , ,
  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਪੜਤਾਲ
  • ਨਿਰਧਾਰਨ

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  What is a Good Colon Cleanse Product?

  A good colon cleanse product should contain natural ingredients that are safe to use and effective in removing toxins from the colon. Look for products that contain herbs such as psyllium husk, flaxseed, and cascara sagrada.

  How Do You Do a Cleanse?

  A cleanse can be done through various methods such as a juice cleanse, water fast, or specific diets. However, the most effective way to cleanse the colon is by using a natural colon cleanse product.

  How Do You Cleanse Your Bowels?

  To cleanse your bowels, you can use a combination of natural remedies and colon cleanse products. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, eating high-fiber foods, and avoiding processed foods and alcohol can also help in keeping your bowels clean.

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  How Often Can You Do a Colon Hydrotherapy?

  It is recommended to do a colon hydrotherapy procedure once every six months to maintain colon health. However, the frequency of the procedure can vary depending on your individual needs and preferences.

  How Can I Clean My Stomach Instantly?

  Some natural and effective remedies for cleansing your stomach include drinking warm lemon water, apple cider vinegar, and ginger tea. These remedies can help in improving digestion and detoxifying the stomach.

  What Are the Health Benefits of Colonic Hydrotherapy?

  Some benefits of colonic hydrotherapy include improved digestion, boosted immune system, weight loss, improved skin health, and increased energy levels. It also helps in reducing the risk of colon cancer and other digestive disorders.

  What Can Help You Clean Your Stomach?

  ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, and reducing the intake of processed foods and alcohol can help in cleaning your stomach. You can also use natural remedies such as peppermint tea, fennel seeds, and chamomile tea to improve your digestion.

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  What is a Cleanse?

  A cleanse is a process of removing toxins and waste from the body through various methods such as colon cleansing, juice fasting, or specific diets. It helps in improving overall health and wellness.

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨused hydro colon therapy machines for sale professional

   

  The History of Hydro Colon Therapy Machines

  Hydro colon therapy machines have been used for centuries to promote healthy digestion and detoxify the body. The ancient Egyptians, for example, used enemas to cleanse the colon and alleviate constipation. ਅੱਜ, hydro colon therapy machines are widely used in spas and wellness centers around the world.

  How Hydro Colon Therapy Machines Work

  Hydro colon therapy machines use water to gently flush out the colon, removing waste and toxins that have built up over time. The machine pumps water into the colon through a small tube, which is inserted into the rectum. As the water flows into the colon, it stimulates peristalsis and helps to remove any blockages or impurities.

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  The Benefits of Hydro Colon Therapy Machines

  • 1. Promotes healthy digestion
  • 2. Removes toxins and waste from the body
  • 3. Alleviates constipation and bloating
  • 4. Improves nutrient absorption
  • 5. Boosts energy and immune function
  • 6. Reduces the risk of colon cancer

  The Hydro Colon Therapy Machine Procedure

  The hydro colon therapy machine procedure typically takes about 45 minutes to an hour to complete. Before the session, the therapist will ask you to lie down on a comfortable table and insert a small tube into your rectum. They will then start the machine and gradually increase the water flow, while gently massaging your abdomen to help the water move through your colon.

  Who Needs Hydro Colon Therapy Machines?

  • 1. People with constipation or other digestive issues
  • 2. Individuals who want to detoxify their bodies and improve overall health
  • 3. Anyone who suffers from bloating or abdominal discomfort
  • 4. Those with a family history of colon cancer or other colon-related diseases

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  Hydro Colon Therapy Machines in the Applications Industry

  Hydro colon therapy machines are widely used in the spa and wellness industry, as well as in medical settings. Many people turn to hydro colon therapy as a natural and non-invasive way to improve their health and well-being.

  Looking to Become a Hydro Colon Therapy Machine Distributor?

  We are professional colon hydrotherapy machine suppliers, colonic machine wholesalers, and colon hydrotherapy equipment manufacturers. If you’re interested in becoming a local distributor or reseller, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਵਟਸਐਪ, or by leaving a message on our website.

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  What Cleans Out Your Stomach?

  • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
  • Eating fiber-rich foods like fruits, vegetables, and whole grains
  • Consuming probiotics like yogurt and kefir
  • Regular exercise

  How to Colon Cleanse Naturally

  • Eating a diet of whole, unprocessed foods
  • Including plenty of fiber in your diet
  • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
  • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ
  • Using herbal supplements like psyllium husk or aloe vera

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  How to Flush Colon at Home

  • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
  • Eating a healthy diet of whole, unprocessed foods
  • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ
  • Taking herbal supplements like cascara sagrada or senna

  How to Clear My Colon

  • Eating a healthy diet of whole, unprocessed foods
  • ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
  • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ
  • Using herbal supplements like milk thistle or dandelion root

  What to Do After Colon Hydrotherapy

  • Drink plenty of water to rehydrate your body
  • Maintain a healthy diet of whole, unprocessed foods
  • Continue to exercise regularly
  • Avoid eating heavy or processed foods for a few hours after the procedure

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  How to Prepare for a Colon Hydrotherapy

  • Drink plenty of water leading up to the procedure
  • Avoid heavy or processed foods for a few days before the procedure
  • Discuss any medical conditions or medications with your doctor beforehand

  What Do Colon Cleansers Do?

  • Help to remove toxins and waste from the colon
  • Promote healthy gut bacteria
  • Reduce inflammation in the gut
  • Improve overall gut health

  How to Make the Best of Colonic Hydrotherapy Sessions

  • Make sure to have a healthy diet and exercise routine leading up to the procedure
  • Communicate openly with your therapist about your needs and concerns
  • Relax and trust the process
  • Stay hydrated before and after the procedure

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  Contact Us for More Information

  We Are Professional Colon Hydrotherapy Machine Manufacturers

  If you’re interested in learning more about colon hydrotherapy machines or becoming a distributor, please contact us at:

  • ਈ - ਮੇਲ: lucy@colonhydrotherapymachine.org
  • ਵਟਸਐਪ: +86135.1090.74.01

  Thank you for considering our products!

  ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕੋਲੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ

  ਮਾਈਕੋਂਗ ਮੋਨਕੋਨ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.


  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ