ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਪਲਾਇਰ
Whatsapp/Tel: +86135-1090-7401| ਈ - ਮੇਲ: lucy@monkong.net
EnglishالعربيةFrançaisDeutschItalianoPortuguêsਪੰਜਾਬੀRomânăEspañol
 ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ

ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

» ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ

 • ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਟੈਗਸ:
  ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਪੂਰਕ, ਕੋਲਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਕਰੀ ਲਈ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ, ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਥੈਰੇਪੀ ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ, libbe ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਯੰਤਰ , , , , , , , , ,
  ਪੜਤਾਲ
  • ਨਿਰਧਾਰਨ

  Cost of Colon Hydrotherapy Machine

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

  Description of Naturopathic Colon Hydrotherapy Machine:

  Naturopathic colon hydrotherapy machines, also known as colon cleansing or colon flushing, are often performed as a form of alternative medicine. The purported purpose of the procedure is to eliminate toxins, lose weight, prevent disease, relieve constipation, and promote overall health and well-being.
  As is well known, this procedure usually involves the use of acolon flushing system,” a medical device originally used to prepare the bowel prior to radiological or endoscopic procedures.
  The patient usually lies on a hydrotherapy bed and filtered, thermostatic water is pumped through a tube into the rectum. Fluid and waste products are expelled through another tube. A large amount of fluid (up to 60 liters) is introduced into the colon through the rectum. The procedure can be repeated several times.

  ਇਤਿਹਾਸ

  The practice of colon hydrotherapy traces its roots back to ancient Greece and Egypt. Hippocrates, the father of modern medicine, prescribed colon cleansing to his patients to improve overall health and prevent disease. The ancient Egyptians also used enemas to maintain cleanliness and promote good health. Colon hydrotherapy continued to evolve throughout history, and in the 1800s, Dr. John Harvey Kellogg developed the first modern colon hydrotherapy machine.

  Function

  Colon hydrotherapy machines work by flushing out the colon with water to remove accumulated waste and toxins. The machine uses a gentle flow of water to stimulate the colon’s natural peristaltic action and promote bowel movements. During the procedure, a small tube is inserted into the rectum, and warm water is introduced into the colon. The water is then expelled along with any accumulated waste and toxins.

  ਲਾਭ

  The benefits of colon hydrotherapy are numerous and varied. Some of the most common benefits include:

  1. Improved digestion and bowel regularity

  2. Increased energy and vitality

  3. Reduced bloating and gas

  4. Improved immune function

  5. Reduced risk of colon cancer 6. Improved skin health

  7. Reduced risk of chronic disease

  8. Improved mental clarity and focus

  9. Improved overall well-being

  Uses

  Colon hydrotherapy machines are used by a variety of people for various reasons. Some of the most common users include: 1. Individuals with digestive issues such as constipation, ਫੁੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਗੈਸ 2. Individuals with autoimmune disorders 3. Individuals with skin issues such as acne, eczema, and psoriasis 4. Individuals with chronic fatigue syndrome 5. Individuals with allergies and food sensitivities 6. Individuals with chronic pain conditions 7. Individuals seeking to improve overall health and wellness

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

  Cost

  The cost of colon hydrotherapy machine varies depending on the brand and features. On average, a high-quality colon hydrotherapy machine will cost between $5,000 ਅਤੇ $10,000. While this may seem expensive, it is important to note that most machines are built to last and can provide years of use. Additionally, many individuals find that the cost is worth the investment considering the many benefits of colon hydrotherapy.

   

  1. How to Naturally Flush Your Colon?

  Natural colon cleansing involves consuming fiber-rich foods like fruits, vegetables, and whole grains. These foods help to flush out the toxins and waste materials from your digestive system. Drinking plenty of water and staying hydrated is also essential to promote colon health.

  2. How to Prepare for Colon Hydrotherapy?

  Before your colon hydrotherapy session, it is essential to eat a light meal and avoid heavy, greasy foods. You should also avoid alcohol and caffeine. It is also recommended to avoid eating for two hours before the session, and you should drink plenty of water to stay hydrated.

  3. What to Eat Before and After Colon Hydrotherapy?

  Before colon hydrotherapy, it is best to eat light foods like fruits, vegetables, and soups. After the session, it is recommended to continue eating light foods for a few hours. Gradually, introduce solid foods, starting with fruits and vegetables, and avoid processed and fried foods.

  4. How Often Should One Have a Hydrotherapy Colonic?

  How often you should have a hydrotherapy colonic depends on your individual needs and goals. Some people may benefit from a session every few months, while others may require more frequent sessions. It is best to consult with your healthcare provider to determine how often you should have a session.

  5. How Colon Cleanse Works?

  Colon cleanse works by flushing out toxins and waste material from the colon, promoting healthy bowel movements, and improving digestion. This is typically achieved through a combination of dietary changes, supplements, and colon hydrotherapy.

  6. How to Prepare for Colonic Hydrotherapy?

  Before your colonic hydrotherapy session, it is essential to follow the recommended dietary guidelines and drink plenty of water. You should also wear comfortable clothing and be prepared to relax during the session.

  7. What is Good to Clean Out Your Digestive System?

  Foods that are good for cleaning out your digestive system include high-fiber foods like fruits, vegetables, and whole grains. These foods help to promote healthy bowel movements and flush out toxins from the colon. Drinking plenty of water is also essential to stay hydrated.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

  8. How to Flush Out Colon?

  To flush out your colon naturally, you should consume a diet rich in fiber and water. You can also try colon cleansing supplements or undergo colon hydrotherapy. It is recommended to consult with your healthcare provider before starting any new cleanse or therapy.

   

  How Many Times a Month Can You Do Colon Hydrotherapy?

  The frequency of colon hydrotherapy sessions depends on various factors such as age, health condition, and lifestyle habits. On average, it is recommended to have a colon hydrotherapy session once a month to maintain a healthy colon. However, if you have digestive issues or suffer from constipation, you may need to have more frequent sessions.

  How to Clean Your Upper Bowel?

  Cleaning your upper bowel involves flushing out the small intestine, which is responsible for absorbing nutrients from food. You can achieve this by following a healthy diet that is rich in fiber, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ. Additionally, you can consider using a colon hydrotherapy machine to cleanse your upper bowel.

  How to Do Hydrotherapy at Home?

  While it is always recommended to seek professional assistance for colon hydrotherapy, you can also do it at home using a home enema kit. To perform hydrotherapy at home, you need to mix warm water with a saline solution and insert it into your rectum using an enema kit. However, it is important to follow the instructions carefully to avoid any complications.

  ਕੋਲਨ ਕਲੀਨਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

  A colon cleanse is a procedure that removes toxins, waste products, ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ. This process helps to improve digestion, boost the immune system, and reduce the risk of various health conditions such as colon cancer, constipation, and diarrhea.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

  How to Cleanse Your Colon Naturally?

  There are several natural ways to cleanse your colon, including eating a diet rich in fiber, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, exercising regularly, and taking herbal supplements such as psyllium husk and aloe vera. However, it is important to consult with your healthcare provider before starting any natural cleansing remedies.

  ColonicWhat Is It?

  A colonic is another name for colon hydrotherapy, which involves flushing out the colon using water to remove toxins and waste products. This procedure is commonly used to improve digestion, boost the immune system, and reduce the risk of various health conditions.

  How to Clean Out Your Gut Fast?

  To clean out your gut fast, you need to follow a healthy diet that is rich in fiber, drink plenty of water, and exercise regularly. Additionally, you may consider using a colon hydrotherapy machine to flush out any toxins and waste products from your colon.

  Colon HydrotherapyHow It Works

  Colon hydrotherapy works by flushing out the colon with water to remove toxins and waste products. During the procedure, a sterile tube is inserted into the rectum, and warm water is slowly introduced into the colon. The water is then extracted, taking with it any waste products and toxins.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

  Contact us to get the cost of colon hydrotherapy machine

  Colon hydrotherapy is a safe and effective procedure that offers numerous health benefits. If you are looking for a colon hydrotherapy machine, we are a professional manufacturer that offers global shipping. Contact us at lucy@colonhydrotherapymachine.org or WhatsApp us at 86135.1090.74.01 for more information.

  Note:

  • Colon hydrotherapy is a safe and effective way to cleanse your colon and improve your digestive health.
  • It is recommended to have a colon hydrotherapy session once a month to maintain a healthy colon.
  • Cleaning your upper bowel involves following a healthy diet, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ.
  • A colon cleanse removes toxins, waste products, ਅਤੇ ਕੋਲਨ ਤੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ.
  • Several natural ways can be used to cleanse your colon, including eating a healthy diet and taking herbal supplements.
  • Colon hydrotherapy and colonic are the same procedure that involves flushing out the colon with water.
  • To clean out your gut fast, follow a healthy lifestyle and consider using a colon hydrotherapy machine.
  • Colon hydrotherapy works by flushing out the colon with water and removing toxins and waste products.
  • Contact us at lucy@colonhydrotherapymachine.org or WhatsApp us at 86135.1090.74.01 for more information on our colon hydrotherapy machines.

  ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੋਲਨ ਹਾਈਡਰੋਥੈਰੇਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

  ਮਾਈਕੋਂਗ ਮੋਨਕੋਨ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ: ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

  ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ.


  ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋ